Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu

Kolorowy pasek

Uchwała Rady Miasta Nr VI/32/2007 - regulanin wynagradzania nauczycieli

                                       UCHWAŁA Nr VI/32/2007
                                             Rady Miasta Lubań
                                            z dnia 27 lutego 2007 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity – Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z
2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
uchwala co następuje:

                                                          Rozdział I

                                                 Postanowienia wstępne

§ 1

Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach
podstawowych, przedszkolach, gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską
Lubań.

§ 2

Regulamin określa sposób ustalania wysokości oraz zasad przyznawania:
a) dodatku motywacyjnego,
b) dodatku funkcyjnego,
c) dodatku za sprawowanie funkcji opiekuna stażu,
d) dodatku za wychowawstwo klasy,
e) dodatku za warunki pracy w tym za: warunki trudne i uci ążliwe,
f) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:
1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz
szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, za niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady
wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny dora źnych
zastępstw,
2) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),
3) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi
zmianami),
4) organie prowadzącym szkołę, przedszkole – rozumie się przez to Gminę
Miejską Lubań,
5) placówkę – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, gimnazjum lub
placówkę, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań,
6) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
placówki oświatowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań,
7) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, o
których mowa w § 1 Regulaminu ,
8) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły, placówki
oświatowej od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
9) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
10) uczniu – rozumie się przez to także wychowanka,
11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1
rozporządzenia,
12) zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to Zarząd Oddziału
ZNP w Lubaniu i Międzyszkolną Komisję NSZZ „Solidarność” działające na
terenie Gminy Miejskiej Lubań.

                                                   Rozdział II

                                           Dodatek motywacyjny

§ 4

Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny, stanowiący procentowy
wskaźnik wynagrodzenia zasadniczego w granicach do 30%.

§ 5

Wskaźnik odpisu przeznaczonego na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w roku
2007 wynosi 3,6 % z wyłączeniem etatów dyrektora i wicedyrektora.

§ 6

Wysokość dodatku motywacyjnego zależna jest od efektów pracy nauczyciela
(dyrektora).

§ 7

1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor placówki w granicach
przyznanych placówce środków uwzględniając kryteria określone w § 8
regulaminu.
2. Dodatek motywacyjny dyrektorowi placówki przyznaje Burmistrz Miasta, na
wniosek Inspektora Oświaty uwzględniając kryteria określone w § 9 regulaminu.
3. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony, nie krótszy niż 3
miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

§ 8

Przy ustaleniu wysokości dodatku motywacyjnego należy brać pod uwagę zapis w §
6 rozporządzenia oraz:
1. ocenę pracy nauczyciela,
2. uzyskiwane osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w
szczególności:
a) wyniki osiągnięć w nauce z uwzględnieniem różnicy uzdolnień uczniów oraz
warunków organizacyjnych i społecznych,
b) rozbudzanie w uczniach patriotyzmu i zrozumienia znaczenia własnego
państwa oraz kształtowanie postawy etycznej zakorzenionej w polskim etosie
narodowym,
c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy
z ich rodzicami,
d) dobre rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
3. Jakość pracy, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do zajęć,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy
d) dbałość o estetykę pomieszczeń oraz o stan techniczny pomocy
dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
4. Zaangażowanie w realizację zadań niezwiązanych z prowadzeniem zajęć
lekcyjnych, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w zespołach przedmiotowych i innych zespołach np. wychowawczym,
c) praca w komisjach egzaminacyjnych,
d) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami
uczniowskimi działającymi na terenie placówki,
e) prowadzenie lekcji otwartych, koleżeńskich,
f) uczestnictwo w różnego rodzaju działaniach w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia nauczycieli,
g) podejmowanie innych działań zapisanych w statucie placówki.

§ 9

O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów decydują w szczególności
następujące kryteria:
1) Podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego.
2) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego
wykorzystywania na cele szkoły.
3) Podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno –
wychowawczych.
4) Podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
5) Organizowanie, przeprowadzanie wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia
nauczycieli.
6) Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego.
7) Podejmowanie działań mających na celu promowanie placówki.
8) Osiąganie wysokich efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej placówki
przejawiających się:
a) osiągnięciami uczniów: naukowymi, sportowymi, artystycznymi w skali
regionu, województwa, kraju,
b) poszerzoną ofertą szkoły poprzez wprowadzenie programów autorskich,
innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwi ązań
metodycznych,
c) stwarzaniem warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i
przedsiębiorczości uczniów,
d) obecnością placówki w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach
i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno –
kulturalnymi,
e) konstruktywną współpracą z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

                                                   Rozdział III

                                               Dodatek funkcyjny

§ 10

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne
stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, przewidziane w statucie placówki,
przysługuje dodatek funkcyjny.

§ 11

1. Dodatek funkcyjny dyrektorowi placówki oświatowej ustala Burmistrz Miasta, na
wniosek Inspektora Oświaty uwzględniając kryteria zawarte w § 12 regulaminu.
2. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom zajmującym inne stanowiska
kierownicze w placówce ustala dyrektor placówki.
3. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje także nauczycielom, którym
powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§ 12
Przy ustaleniu dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły, przedszkola uwzględnia się
między innymi:
1) Warunki organizacyjne:
a) liczbę oddziałów,
b) liczbę zastępców,
c) zmianowość,
d) liczbę budynków, w których funkcjonuje placówka,
e) wielkość terenu zarządzanego przez placówkę,
2) Efektywność funkcjonowania placówki:
a) opracowywanie i realizacja planów z zakresu organizacji, finansów, dydaktyki i
wychowania.
b) racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi, w tym
funduszem świadczeń socjalnych,
c) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,
d) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji szkolnej i
kadrowej,
e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie placówki.
3) Warunki społeczne i środowiskowe w jakich placówka funkcjonuje:
a) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych
problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań
profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym.
4) Współpraca z organem prowadzącym, nadzorującym i związkami zawodowymi.
5) Terminowość i poprawność wykonywania zadań.

§ 13

Wysokość dodatków funkcyjnych ustala się według załączonej tabeli na każdy rok
kalendarzowy.

§ 14

Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, przysługuje dodatek w
wysokości ustalonej w tabeli.

§ 15

Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolnego
w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach przysługuje dodatek za
wychowawstwo w wysokości ustalonej w tabeli.

§ 16

Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 10, § 14 i §15, nie przysługują w okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania
zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a
jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

§ 17

Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych:
Lp.
Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja
Dodatek funkcyjny
miesięcznie w zł

Przedszkola
a) dyrektor przedszkola liczącego
· do 3 oddziałów                                       250,00zł – 650,00zł
· 4 – 5 oddziałów                                      400,00zł – 800,00zł
· 6 i więcej oddziałów                                400,00zł – 900,00zł
b) wicedyrektor                                         200,00zł – 650,00zł

c) nauczycielowi, któremu powierzono inne
    funkcje kierownicze                              150,00zł – 400,00zł.

Szkoły wszystkich typów
a) dyrektora szkoły, liczącej:
· do 4 oddziałów                                            400,00zł – 800,00zł

· 5 – 6 oddziałów                                           400,00zł – 850,00zł

· 7 – 8 oddziałów                                            450,00zł – 900,00zł

· 9 – 16 oddziałów                                          500,00zł – 950,00zł

· 17 i więcej oddziałów                                 550,00zł – 1 000,00zł

b) wicedyrektor                                              250,00zł – 800,00zł

c) nauczycielowi, któremu powierzono inne
funkcje kierownicze 
                                       200,00zł – 600,00zł


Wychowawca
a) oddziału przedszkolnego                                              38,00zł

b) klasy szkoły podstawowej                                            39,00zł

c) klasy gimnazjalnej                                                         46,00zł

Opiekun stażu                                                                35,00zł


                                                      Rozdział IV

                                            Dodatki za warunki pracy

§ 18

Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielowi, z tytułu prowadzenia:
1. indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego
– w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą przepracowana godzinę lekcyjną
nauczania indywidualnego,
2. zajęć dydaktycznych w klasach przysposabiających do pracy zawodowej w
wysokości 10% za każdą przepracowaną godzinę w takich klasach,
3. zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi
umysłowo w stopniu głębokim – w wysokości 20% za każdą efektywnie
przepracowaną godzinę z takim uczniem.

§ 19

Dodatek dla nauczyciela za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje w wysokości
10% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 20
1. W razie zbiegu tytułu do dodatku określonego w § 16, § 17, §18, nauczycielowi
przysługuje prawo do wszystkich tych dodatków.
2. Dodatki, o których mowa w § 16, § 17, §18, przyznaje nauczycielowi dyrektor
szkoły, a dla dyrektora – Burmistrz Miasta.
3. Dodatki, o których mowa w § 16, § 17, §18 przysługują w okresie faktycznego
wykonywania pracy, z którą dodatki są związane oraz w okresie niewykonania
pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.

                                                        Rozdział V
                  Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 21

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z
dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w
warunkach uprawnionych do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie
art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych
zastępstw realizowanych na zasadach, o których mowa w ust. 2, ustala się,
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z
dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w
warunkach uprawnionych do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin
realizowanego wymiaru godzin.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin
nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną
godzinę.

                                                    Rozdział VI
                 Nagrody ze specjalnego funduszu nagród i inne świadczenia

§ 22

Nauczycielowi, za jego osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze może być
przyznana nagroda Dyrektora Szkoły (Przedszkola) lub Burmistrza Miasta.

§ 23

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli określone zostały w regulaminie
przyznawania nagród dla nauczycieli.


                                                       Rozdział VII

                                                  Postanowienia końcowe

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 25

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2. Regulamin ustalony niniejszą uchwałą obowiązuje z dniem 1 stycznia 2007 roku
do 31 grudnia 2007 roku.

                                                                    Przewodnicząca Rady

                                                                    Małgorzata Grzesiak

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Kowalska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Kowalska
Data wprowadzenia:2007-03-05 13:25:15
Opublikował:Grażyna Kowalska
Data publikacji:2007-03-05 13:46:50
Ostatnia zmiana:2007-03-09 12:58:15
Ilość wyświetleń:842

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij